Csatlakozás

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat.

A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás – adomány – teljesítésével lehet. A teljesítés az Alapítvány jelen alapító okiratban rögzített céljait szolgáló ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, - pénzből és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból - illetve szolgáltatás nyújtásával történhet.

Az adomány adományozása az Alapítvány számlájára történő átutalással, tulajdonjogot vagy vagyoni értékű jogot átruházó adományozó levéllel, vagy írásban felajánlott szolgáltatással valósítható meg.

A csatlakozó nem válik jogosulttá az alapítói jogok gyakorlására a csatlakozást követően sem és nem szerez jogokat az Alapítvány működésével kapcsolatban.

Az alapító és a csatlakozó, valamint jogutódjuk az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.

top